Disclaimer

© 13 februari 2009 – B.V. Icova, Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Geen onderdeel van deze website, daaronder tekst en fotomateriaal begrepen, mag worden verveelvoudigd in welke vorm dan ook middels kopie, print, microfilm, elektronisch of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B.V. Icova Het zonder toestemming kopiëren of gebruiken van deze website maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van B.V. Icova en door haar ingeschakelde derden, waaronder Maria Heijdendael Fotografie.

B.V. Icova heeft deze website met de nodige zorgvuldigheid samengesteld en de website wordt door haar onderhouden. B.V. Icova staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. B.V. Icova aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze website en de daarop geplaatste informatie, daaronder begrepen maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor verlies, schade of kosten voortvloeiende uit het bezoeken van deze website. De gegevens op de website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. B.V. Icova verplicht zich niet de informatie op de website te actualiseren dan wel eventuele fouten te corrigeren. De gegevens op deze website geven algemene informatie en de gebruiker van deze website kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht ontlenen.

B.V. Icova kan niet garanderen dat deze website continue foutloos functioneert. Indien er op deze sites links naar andere websites worden aangeboden betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat B.V. Icova verbonden is aan deze andere sites of eigenaren daarvan.
Voorzover de gebruiker van deze website gebruik maakt van de diensten en goederen die door B.V. Icova op deze website worden aangeboden, zijn op die diensten uitdrukkelijk de Algemene Verkoopvoorwaarden van B.V. Icova toepassing. Bij gebruik van deze diensten of goeden wordt gebruiker geacht te hebben ingestemd met deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Icova-groep

De Icova-groep is gespecialiseerd in het inzamelen en verwerken van afvalstromen in Noord-holland, Utrecht en Flevoland. Daarnaast beschikken wij over Icopower. Een moderne ‘fabriek’ waar wij van afval energiedragers (zogenaamde ‘pellets’) produceren. Wij maken wat van uw afval. Ook dat is Icova. Aangenaam!

Contactgegevens

Kajuitweg 1
1041 AP AMSTERDAM
Westpoort nr. 1097
tel: 020 - 44 76 666

Postbus 59372
1040 KJ AMSTERDAM
info@icova.nl

© icova 2017